Ispor Bulgarian Chapter

Българска асоциация по фармакоикономика  (БАФ) е основана като сдружение с нестопанска цел през 2017 г. и е законен представител на ISPOR Bulgarian Chapter. Основната цел на БАФ/ISPOR Bulgaria е да подкрепя и поддържа стабилна еко-среда за развитие на фармакоикономика и оценка на здравни технологии, както и внедряване на най-добрите практики в тази област в България.

Българска асоциация по фармакоикономика  кои сме ние?

 

 • Ръководено от науката глобално общество, ангажирано с високи постижения в HEOR и използването му при вземане на решения в здравеопазването;
 • Изискваме и насърчаваме професионални етични стандарти при поведението и прилагането на HEOR;
 • Насърчаваме разнообразието и приобщаването сред всички наши членове;
 • Търсим и използваме приноса на глобалните членове и заинтересовани страни, за да вземаме информирани решения;
 • Гарантираме финансова устойчивост чрез фискална отговорност;
 • Поддържаме прозрачност в нашето управление и финансови практики;
 • Поемаме лидерска роля в подкрепа на социално отговорни принципи за прилагане на практика на устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност;
 • Осъзнаваме значението на взаимното допълване на членовете и персонала на ISPOR за успеха на организацията;
 • Стремежът ни е към съвършенство във всичко, което правим, и непрекъснато търсим иновативни начини да подобрим работата си и да измерим напредъка си.

Съгласно устава БАФ постига своите цели чрез:

 • Участие в проекти на нормативни актове в областта на фармакоикономиката;
 • Партньорство със заинтересовани страни от България и чужбина;
 • Подпомагане обучението и допълнителната квалификацията на всички наши членове;

Във всички свои дейности сдружението се ръководи от основните принципи и документи на ISPOR.

 • Изучаване на световния опит в областта на фармакоикономиката и представянето му на заинтересованите страни в България;
 • Разработване на образователни и обучителни материали в областта на фармакоикономиката;
 • Организиране и провеждане на симпозиуми, конференции и други в областта на фармакоикономиката.

Конференции

Членове

Години на пазара

Управителен съвет

Българска асоциация по фармаикономика

Maria Kamusheva ISPOR

Мария Камушева

Председател на Българската асоциация по фармакоикономика

Професор в Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Фармацевтичен факултет, Медицински университет-София. Притежава богат опит в сферата на  фармацевтичната регулация и фармакоикономика.

Iliya Nikolov ISPOR

Илия Николов

Президент на Българската регионална организация ISPOR и заместник-председател на Българската асоциация по фармакоикономика от 2021 г.

Мениджър достъп до пазара, Astellas Bulgaria

Valentina Petkova ISPOR

Валентина Петкова

Заместник-ректор по наука и акредитация, Медицински университет-София

Професор в катедра „Организация и икономика на фармацията“, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София. Председател на СМН, експерт е в областта на фармацевтичното законодателство, координация на проекти, координация на научните дейности и акредитация.

Miglena Doneva ISPOR

Миглена Донева

Член на редакционната колегия на електронния бюлетин “Фармакоикономика – наука и практика”

Професор в катедра „Организация и икономика на фармацията“, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София с научна насоченост по математика, медицинска статистика и биомеханика

Свържете се с нас

+359 2 9236 584

Локация

София 1000, ул. Дунав №2
Фармацевтичен факултет
Медицински университет, София

Имейл

isporbg@gmail.com

Изпрати съобщение

8 + 2 =