Политика за защита на личните данни на Ispor Bulgaria 

1. Увод.

Приетият Регламент (ЕС) 2016/679  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-нататък „Регламента“) има за цел да допринесе за по-добро място на комуникация и ползване на услуги, за укрепването и сближаването на икономиките в рамките на вътрешния пазар, както и за благосъстоянието на хората. С този Регламент се гарантира съгласувано ниво на защита на личните данни в целия ЕС, като са съобразени всички залегнали свободи и принципи, признати от Хартата за правата на човека и залегналите в Договорите на Европейския съюз – зачитане на личния и семейния живот, дома и комуникациите, защита на личните данни, свобода на мисълта и др. Според Регламента личните данни са всяка информация, свързана с конкретно лице или чрез която то може да бъде идентифицирано.

2. Мисия и визия на Ispor Bulgaria за защита на личните данни

Ние, ISPOR BULGARIA, имаме ясната мисия да улесним съвместната работа между всички заинтересовани страни в сектор здравеопазване, предоставяйки на нашите членове актуална, научнообоснована  информация в областта на здравната икономика, фармакоикономиката и терапевтичните резултати. Във връзка с това ние разбираме, че защитата на поверителността на личните данни, на които предоставяме услугите чрез уеб-базирана система, е изключително важна. Разбираме, че тази информация ни е предоставена именно заради доверието, което нашите членове и партньори имат към нас и ние се стремим да предприемем всички възможни мерки, спазвайки нормативните правила и етичните изисквания за поверителност на данните. Именно така бихме искали да оправдаем високите очаквания и доверие към нас.

3. Принципи, свързани с обработването на лични данни.

Принципите, които следваме при обработването, съхранението и използването на Вашите лични данни, са в съответствие с чл. 5 от Регламента, а именно:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • събират се за конкретни, указани и легитимни цели и се обработват съгласно тези цели;
 • предприемане на мерки за гарантиране на изтриването или поправянето на неточни/сгрешени лични данни;
 • обработвани така, че да се гарантира най-високо ниво на сигурност и защита;
 • съхраняване на личните данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта за определен период.

4. Даване на съгласие от потребителя

Ние винаги даваме възможност на Вас, потребителите, да дадете съгласие за обработване на личните Ви данни, като Ви предоставяме ясна, точна и недвусмислена информация за вида на данните, които събираме, за целите и сроковете за събиране. Имате право да оттеглите лесно съгласието си по всяко време, като това няма да окаже влияние върху законосъобразността на обработването на данните.

5.   Какви ваши лични данни събираме и защо?

5.1.  Директно предоставяна от потребителя

Във връзка с предоставянето на услугите, които предлагаме, събираме следните лични данни:

 • име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други данни за контакт при регистрацията Ви за участие в събития, организирани от ISPOR Bulgaria
 • демографски данни – пол, възраст, държава и др.
 • данни, свързани с регистрация на потребителя – вид използвани услуги, направени трансакции и други подобни
 • данни за достъп до акаунта – парола, потребителски идентификатори.

5.2. Автоматично събирана в хода на използване на услугите от потребителя

За събирането на информация за посещението и активността в уебсайта използваме инструменти за автоматично събиране на данни (бисквитки и уеб отметки). За повече информация погледнете т. 11 от настоящата политика.

6. За какви цели ще използваме Вашите лични данни? Кое е правното основание за това?

Данните Ви ще бъдат събирани, съхранявани и анализирани само във връзка с услугите, които предлагаме и които са описани на нашия сайт и свързани най-вече с организирани от нас събития с образователна и научна цел. Някои от данните, свързани с личните Ви предпочитания (ако бъдат създадени такива), ще бъдат използвани и с цел подобряване на услугите, които предлагаме. Правното основание за използване на личните данни е приложимата и действаща нормативна уредба в страната и приложимото европейско законодателство.

7. Защитени ли са Вашите лични данни?

ISPOR Bulgaria полага дължимата грижа за защита на личните Ви данни на своите членове, които са събрани при използването на платформата ispor-bulgaria.org, регистрацията в системата и последващото използване на услугите. Това задължение отпада, ако сте предоставили по някаква причина неверни данни. Въведохме редица мерки от техническо и административно естество за опазване на личните данни, които обработваме. Така и ние, и Вие сме сигурни, че трети лица нямат достъп до Вашите данни и няма да настъпи изтичането им. Ние гарантираме за правилното им използване съгласно законоустановените срокове и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими. Ние от Консенто взимаме всички мерки, за да защитим информацията от загубване, злоупотреба, нелегитимен достъп, оповестяване, промяна или унищожаване.

8. Кои са получателите на личните Ви данни?

Възможно е да споделим Вашите лични данни при спазване на нашите правоотношения и законовите регулации с определени получатели, за да гарантираме качествени и навременни услуги. Тези получатели имат ангажимента да пазят личните данни, които сме им изпратили и нямат право да ги използват за други цели, освен за извършване на услугите съгласно нашите указания. Към тях имаме изисквания да използват същите нива на защита на личните данни, като тези, които прилагаме ние. Такива получатели могат да бъдат:

 • доставчици на услуги от ЕС или трети страни, които предлагат допълнителни услуги (обработване на плащания с кредитни карти, клиентска поддръжка, персонализиране на съдържание, IT услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни и др.).
 • потенциални купувачи или продавачи, с които установяваме отношения в случай на вземане на решение за преструктуриране на дейността.
 • Компетентни държавни, общински и съдебни органи, когато това е необходимо за изпълнение на наше законово задължение или за защита на права или законни интереси на Консенто или на трети лица. Така спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи, ако се налага да спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане, да съдействаме за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност или за да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

9. Предаване на личните Ви данни на трета държава или на международна организация – кога и защо?

Личните Ви данни може да бъдат предоставени на трета държава или международна организация само и единствено, когато сме задължени по закон да съдействаме за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност или за да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

10. Има ли срок за съхранение на личните Ви данни и съществуват ли критерии за определяне на този срок?

Предвид характера на услугите, които предлагаме, е необходимо през целия период на използване на услугите ни да използваме Вашите лични данни, съобразявайки се със законоустановените правила. В случай на нежелание от Ваша страна да боравим с Вашите лични данни или определен набор от тях, винаги може да се откажете от нашите услуги. Вие винаги можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Когато даденото ни от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни е обвързано със срок, можем да обработваме тези данни само в рамките на периода, за който сте ни дали това съгласие. Личните данни, свързани с и/или съдържащи се в документи/ носители на информация, за които са налице нормативно установени срокове за съхранение, се съхраняват за сроковете, предвидени в действащото законодателство.

11. Какво представляват инструментите за автоматично събиране на данни?

С маркетинова цел, за да разберем как използвате нашите услуги и за да подобрим услугите, които предлагаме, използваме редица автоматични инструменти за събиране на данни (кои страници са посетени, кои раздели от сайта и др.), като бисквитки, уеб отметки и други подобни технологии. Така адаптираме нашия уебсайт към Вашите предпочитания и правим сайта по-лесен и удобен за използване. Бисквитките (cookies) събират домейна на потребителя на уебсайта, Вашият интернет доставчик, операционната Ви система и дата/час на достъп. Ако не искате да инсталираме бисквитките, можете да настроите това във Вашия браузър. Използването им обаче, дава възможност да имате достъп до цялата функционалост на софтуера на браузера.

5.     Какви права имате относно личните Ви данни, които ние събираме, обработваме и съхраняваме?

Вашите права са уредени в Регламента и можете да упражните като ни изпратите писмено искане на посочените в т. 14 данни за контакт.

Право на достъп до личните Ви данни

Имате право да получите потвърждение дали при използването на уебсайта се обработват Ваши лични данни, да получите достъп до тези данни, както и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това обработване.

Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента.

Право на изтриване на личните Ви данни

В случай че са налице предвидените за това основания, Вие имате право да поискате от нас изтриване на Ваши лични данни. Ние ще направим това за Вас във възможно най-кратките срокове. Имайте предвид, че в такъв случай, няма да можем да Ви предлагаме нашите услуги.

Право на възражение

Вие разполагате с право да възразите спрямо обработката на Ваши лични данни, ако ги обработваме на основание наш законов интерес.

Право на преносимост на данни

Вие имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Можете да предоставите тези данни на друг администратор без възражение от наша страна. Необходимо е обаче обработването да е основано на съгласие или на договорно задължение и да се извършва по автоматизиран начин.

Право да подадете жалба до национален регулатор за защита на данните

Имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако смятате, че обработването на Вашите лични данни, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

13. Искане за упражняване на права от субекта на лични данни

Създадохме за Вас специален формуляр, с който да заявите желание да упражните правата, които имате съгласно Регламента и посочени в т. 12 от настоящата Политика.

ЗАЯВКА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 2016/679

14. Данни за контакт

За да можем да Ви предложим и осигурим целия набор от услуги, които сме разработили, следва да съберем и обработим лични за Вас данни. Ако по някаква причина (бихте искали да получите допълнителна информация, имате въпроси относно управлението на информацията или защитата  на личните данни), можете да свържете с нас на посочените по-долу адреси и телефон.

 

Адрес

България, гр. София, общ. Столична, обл. София – град, ул. Дунав 2

Телефон

+359 2 9236 584

Електронна поща

isporbg@gmail.com

 

Длъжностно лице по защита на личните данни

Мария Стефанова Камушева

Свържете се с нас

+359 2 9236 584

Локация

София 1000, ул. Дунав №2
Фармацевтичен факултет
Медицински университет, София

Имейл

isporbg@gmail.com

Изпрати съобщение

1 + 14 =